u罗汉凉子杏子全彩汉化

u罗汉凉子杏子全彩汉化

上为细末,蜜丸如弹子大,每服一丸,空腹细嚼,白滚汤或降气汤下。然肺燥干咳及火嗽痰结者,食之痰即易出,其嗽便止,但不宜过咸耳。

以淡米汤饮之,不再泻矣。苏颂作治鼠。

总取攻毒破结之义。治痰火上攻,耳聋耳鸣。

取浓小色鲜者,挑去血络漂净血水,入椒一握,沸汤去腥水,以蜂蜜和,长流水于旧锡器内,隔水文火煮烂如糜,绵绞去滓,代蜜糊丸药良。此太阳气郁而不行,以风药散之。

五匕者,即今五铢钱边五字者,抄之不落为度。以之熬油点灯照樗则明,读书纺织即暗,俗言懒妇所化也。

然亦得断传染之患。宗曰,烧灰主妇人血崩,大便下血,血痢。

Leave a Reply