ai换脸在线观看资源免费

ai换脸在线观看资源免费

阳有余者,泻之以苦,故用黄芩、黄连之苦;阴不足者,补之以甘,故用鸡黄、阿胶之甘;阴气耗者敛之以酸,故复佐以芍药之酸。 自经而言,则曰太阳;自腑而言,则曰膀胱。

又云∶伤寒脉浮,发热无汗,其表不解,不可与白虎。渴者,邪入太阳本也,当下之,使从膀胱出也。

或曰∶《内经》治痿,独取阳明何也,曰∶只诸痿生于肺热一语,已见大意,金体燥而居上,主气畏火者也;土性湿而居中,主四肢畏木者也;嗜欲不节,则水失所养,火寡于畏而侮所胜,肺得火邪而热矣,肺受热邪,则金失所养;木寡于畏而侮所不胜,脾得木邪而伤矣,肺热则不能管摄一身,脾虚则四肢不为人用,而诸痿之病作矣。有是病者,必主是药,非可移游彼此,用之为方之祖始于仲景,后人触类扩而充之,不可计殚,然皆不能越仲景之范围。

人参善于固气,气固则精不遗。或问风亦阳邪也,瘅疟何以不责之风?

柏皮味苦而浓,此之谓也。滑石寒而淡,寒则能除六腑之热,淡则能利六腑之湿;甘草得天地冲和之气,故性平而调六腑;干姜得天地正义之气,故入气而辟湿邪。

清空膏,风湿头痛药也;白术半夏天麻汤,痰厥头痛药也;羌活附子汤,厥逆头痛药也。 按∶发阳发阴,诸解不同,终成疑案。

Leave a Reply